У складу са усвојеним законима,  посебним законима и правилницима, школа, и сви запослени су дужни да ученицима обезбеде остваривање права на:

 • квалитетан образовно-васпитни рад који обезбеђује остваривање принципа и циљева утврђених законом;
 • уважавање личности;
 • подршку за свестрани развој личности, подршку за посебно исказане таленте и њихову афирмацију;
 • заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања;
 • благовремену и потпуну информацију о питањима од значаја за његово школовање;
 • информације о његовим правима и обавезама;
 • учествовање у раду органа школе, у складу са законом и посебним законом;
 • слободу удруживања у различите групе, клубове и организовање ученичког парламента;
 • подношење приговора и жалбе на оцену и на остваривање других права по основу образовања;
 • остваривање свих права ученика, права на заштиту, на правично поступање школе према ученику и када повреди обавезу утврђену Законом;

Сваки ученик има обавезу да:

 • редовно похађа наставу и извршава школске обавезе;
 • поштује школска правила, одлука директора, наставника и органа школе;
 • ради на усвајању знања, вештина и вредносних ставова прописаних школским програмом, прати прати сопствени напредак и извештава о томе наставнике и родитеље, односно старатеље;
 • не омета извођење наставе и не напушта час без претходног одобрења наставника;
 • поштује личност других ученика, наставника и осталих запослених у школи;
 • благовремено правда изостанке;
 • у поступку оцењивања покаже своје стварно знање без коришћења разних облика преписивања и других недозвољених облика;
 • стара се о очувању животне средине и понаша у складу са правилима еколошке етике;
 • чува имовину школе и чистоћу и естетски изглед школских просторија
Ученици сносе одговорност за све своје поступке који повреде обавеза које су прописане Законом и правилником школе и њених органа.