И ове школске године у матичној школи и у ИО Бачевци се реализује пројекат „Обогаћен једносменски рад“. Овим пројектом је предвиђено да ученици након завршених редовних часова преко одређених активности уче и креативно испуњавају време. Ове активности предлаже школа и уско су повезане са процесом васпитања.

Прeдност обогаћеног једносменског рада јe што сe програми прилагођавају потрeбама учeника, са могућношћу да их школа коригује у зависности од интeрeсовања, али и процeнe сврсисходности и успeшности рeализацијe програма. Ученици ће након завршених часова, уз подршку учитеља, вршњака или старијих ученика, моћи да ураде домаће задатке, да се баве спортом, креативним активностима и начинима учења, да вежбају социјалне вештине и чувају здравље.

Ученици који су обухваћени прокетним активностима су:

 • Матична школа – ученици 3. и 4. разреда

 • ИО Бачевци – ученици од 1. до 4. разреда

ОПИС АКТИВНОСТИ

 • израда домаћих задатака
 • организација процеса учења
 • активно конструисање знања, селектовање битног од небитног
 • ефикасно коришћење различитих стратегија учења
 • решавање проблема
 • развијање логичког мишљења
 • вршњачка едукација
 • формулисање кључних појмова (подвлачење, писање сажетака-резимеа)
 • формулисање питања, задатака у вези са ученим градивом
Ученици ће кроз часове ове активности упознати ону занимљивију страну географије и на тај начин ће себи олакшати учење овог предмета. Стећи и нека практична знања која им могу користити у даљем школовању Развијећемо компетенције сарадње и односа према природном окружењу.
Развијање просторног сналажења у природи, бриге о природи, жеље да више проведу времена у природи,како да искористе време у природи, развијање здравља, развој маште, увиђања лепог, стрпљења, концентрације, откривања скривених талената, стицања нових вештина.

Подизање нивоа знања ученика о важним личностима, догађајима, појавама и процесима који су у вези са историјом људског друштва у целини и средине у којој живе, породичном историјом и природним ресурсима. Развијећемо компетенције сарадње и односа према природном окружењу.

Подстицање маште, креативности, уметничко изражавање, стваралаштво, увиђање лепог, стрпљење, концентрација, откривање скривених талената, стицање нових вештина, јачање самопоуздање кроз сопствено креативно изражавање.

Уочавање проблема у непосредном окружењу, дефинисање теме, циљева и начина рада, реализација и евалуација пројекта.

 • Подстицање вештина успешне комуникације са: вршњацима, родитељима, наставницима и осталим људима из непосредног окружења.
 • Правила успешне комуникације, уважавање потреба других, јасно изражавање мисли, емоција, ставова
 • Упознавање стилова поступања у конфликтима: корњача, плишани меда, ајкула, делфин, лисица.
 • Упознавање са правилима ненасилне комуникације и језиком позитивне акције и увежбавање на конкретним примерим из школске праксе.

Стицање техничких, тактичких и теоретских знања у одбојци – стоном тенису, и другим спортским активностима, задовољење потребе ученика за кретањем, стварање трајне навике да се физичко вежбање угради у свакодневни живот и културу живљења. Користи елементе технике у игри, примењује основна правила у игри, учествује на такмичењима…

Развијање логичко-комбинаторних и креативних способности ученика, апстрактог мишљења, закључивања, посматрања, опажања и анализирања.

Развијање сарадње, уважавање других, прихватање пораза, поштовање правила игре.