Руководиоци стручних већа

Назив стручног већа Председник
Стручно веће за разредну наставу Зоран Јекић
Стручно веће српског и страних језика Сања Савић
Стручно веће историе, географије, биологије, хемије и верске наставе Марко Николић
Стручно веће математике, физике, техничког и информатичког образовања Марина Максимовић
Стручно веће наставника физичког васпитања Александар Максимовић
Стручно веће наставника уметности Владимир Илијашевић

Руководиоци одељенских већа

Назив одељенског већа Председник
Одељењско веће 1. разреда Милка Максимовић
Одељењско веће 2. разреда Ивана Марјановић
Одељењско веће 3. разреда Зоран Јекић
Одељењско веће 4. разреда Весна Вукашиновић
Одељењско веће 5. разреда Александра Нешковић
Одељењско веће 6. разреда Ивана Нешковић
Одељењско веће 7. разреда Часлав Николић
Одељењско веће 8. разреда Вера Лукић

Састав стручних актива и тимова

Назив актива/ тима Председник Чланови
Стручни актив за развојно планирање Александра Нешковић Гордана Томоњић, Драгана Савовић,  Ана Шућуровић, Марина Максимовић, Ивана Нешковић, ….. (представник локалне самоуправе), …. (представник из Савета родитеља), … (представник Ученичког парламента), Раде Јездић
Стручни актив за развој Школског програма Владан Миливојевић Сања Савић, Тања Ракоњац, Марина Максимовић, Ана Обрадовић, Вера Лукић, Часлав Николић, Марко Николић, Дејан Нешковић, Бојана Радовановић, Никола Томић, Милош Јовановић, Бојана Павловић, Милутин Чечарић, Ненад Срећковић, Милка Максимовић, Ивана Марјановић, Зоран Јекић, Весна Вукашиновић, Гордана Томоњић, секретар, Раде Јездић
Тим за заштиту ученика од дискриминације,  дискриминаторног понашања и вређања угледа, части или достојанства личности, насиља, злостављања и занемаривања Радмила Тадић Павловић Гордана Томоњић, секретар, Бојана Павловић, Никола Томић, Драгана Лукић, Драган Вукашиновић, Бранка Дамљановић, Александар Максимовић, представник Савета родитеља, представник Ученичког парламента, Раде Јездић
Тим за инклузивно образовање Гордана Томоњић Радмила Тадић Павловић, Кристина Благојевић, Ивана Нешковић, Дејан Нешковић, Вера Лукић, Слађана Милаковић, Сања Савић, Милутин Чечарић, Весна Раковић, Александра Нешковић, Весна Вукашиновић, Раде Јездић
Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе Јована Арсеновић Гордана Томоњић, Драгана Савовић, Дејан Нешковић, Александра Нешковић, Весна Раковић, Владан Миливојевић, (представник ученика), (представник локалне самоуправе), представник из Савета родитеља, Раде Јездић
Тим за развој међупредметних компетенција Кристина Благојевић Гордана Томоњић, Милка Максимовић, Јована Арсеновић, Тања Ракоњац Миловановић, Ирина Лукић, Бојана Павловић, Раде Јездић
Тим за професионалну оријентацију ученика Радмила Тадић Павловић Часлав Николић, Милутин Чечарић, Вера Лукић, Дејан Нешковић
Тим за превенцију употребе дрога Марина Максимовић Радмила Тадић Павловић, Јелена Ракић, Марко Цветојевић, Владимир Илијашевић, Раде Јездић
Тим за подршку новоуписаних ученика, нових наставника и приправника у прилагођавању школском животу Гордана Томоњић Радмила Тадић Павловић, Милка Максимовић, Јована Арсеновић, Драгана Петковић, Мирјана Тодоровић, Сања Савић, Александра Нешковић, Раде Јездић
Тим за пружање социјалне подршке Јелена Ракић Владимир Јевтић, Јелена Стаменић, Ненад Срећковић
Тим за израду Годишњег плана рада школе Драгана Савовић
Тим за остваривање пројекта укључивање финансијског описмењавања у систем образовања Републике Србије (ФИНПИС) Владан Миливојевић Биљана Ђокић, Јелена Стаменић, Владимир Илијашевић
Тим за професионални развој запослених Ивана Марјановић Биљана Церовац, Бранка Дамљановић, Драгана Петковић, Гордана Томоњић, Раде Јездић
Тим за сарадњу са локалном самоуправом Слађана Милаковић Биљана Церовац, Јелена Ракић, Милојко Милосављевић, Раде Јездић
Тим за праћење и евалуацију Годишњег плана рада школе Драгана Марић Биљана Ђокић, Ана Шућуровић
Тим за самовредновање Весна Раковић Драгана Марић, Владан Миливојевић, Кристина Благојевић, Гордана Томоњић, (представник Савета родитеља), (представник ученика), (представник локалне самоуправе), Раде Јездић